Våra gemensamma anläggningar GA 1, GA 2 och GA 3

Lekplatsen  våren 2014 Lekplatsen våren 2014
Vad som gäller för förvaltningen av våra gemensamma anläggningar finns beskrivet här:  Anläggningsbeslut  från 2002. Klicka på länken.

Beslutet är en juridisk handling som styrs av lagar och förordningar.
Se mer om samfälligheter i info från Villaägarna KLICKA HÄR
Lekplatsen renoverades 2014 och 2018 Lekplatsen renoverades 2014 och 2018
 

Samfälligheten kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar, se lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Vad vår förening förvaltar framgår av föreningens stadgar.

Läs mer om samfälligheter på Lantmäteriets hemsida.Samfälligheten består av tre gemensamhetsanläggningar, förkortat GA.

Se definition nedan av gemensamhetsanläggning.
Observera att du själv äger och förvaltar allt som är innanför din tomtgräns utom rören under huset (under bjälklaget) och vattenmätaren på din panna. Det innebär att du ska kontakta styrelsen om du behöver göra ingrepp på rören, till exempel vid renovering av badrum. Om vattenmätaren krånglar, kontaktar du styrelsen, som ser till att den byts på föreningens bekostnad.
 

Förvaltningen av GA1 omfattar

Grönytor och lekplatser
Gräsmattor, planteringar och övriga grönytor inom Fjärilen 1 samt befintliga lekplatser med tillhörande lekredskap. Medlemmar bidrar till förvaltningen genom gräsklippning, skötsel av träd och buskar och adoptionsytor utanför den egna tomtgränsen.
Kabel-TV
Anläggning för kabel-TV omfattande kablar, förstärkare med mera från anslutningspunkt fram till inkopplingsdosa i byggnad på ansluten fastighet. Alla medlemmar har sedan 2018 fiber indraget i sin fastighet och alla är dessutom anslutna till kabel-TV via Com Hem. Såväl fiberanslutningen som kabel-TV via Com Hem är avgiftsfritt, vilket innebär att inga extra avgifter till föreningen tas ut.

Vattenledningar
Distributionsnät för kallvatten inklusive ventiler, vattenkammare, tryckreduceringsanläggningar och övriga till anläggningen hörande gemensamma anläggningar från förbindelsepunkt till det allmänna vattenledningsnätet fram till och med undermätare i respektive bostadsbyggnad på ansluten fastighet.

Spillvatten
Ledningsnät för spillvatten med tillhörande brunnar och övriga till anläggningen hörande gemensamma anläggningar från förbindelsepunkt till det allmänna avloppsnätet till undersidan i bjälklaget i respektive byggnad.

Dagvatten
Ledningsnät för dagvatten inklusive dräneringsledningar, rens- och dagvattenbrunnar från förbindelsepunkt till det allmänna dagvattennätet fram till stuprörsanslutning vid markytan för respektive byggnad. Med dagvattenbrunnar avses sådana som är belägna på såväl allmän som enskild mark inklusive ledningar till dessa.

Parkeringsplatser och förråd

Parkeringsplatser, förråd samt belysningen på garagen.

Kommunikationsytor

Kör-, gång- och cykelvägar med tillhörande skyltar och farthinder, övriga asfalterade kommunikationsytor inom vår gemensamma fastighet Fjärilen 1.
I gemensamhetsanläggning GA 1 har alla de 82 hushållen en andel var.

GA 2 består av:

73 garageplatser, i gemensamhetsgarage, några hopbyggda med förråden, andra i fristående garagebyggnad.

GA 3 består av:

6 carportplatser på norra delen av området.

Några medlemmar har varken garage eller carport och har därför rätt till egen reserverad skyltad parkeringsplats. 

Förutom detta har föreningen ett eget förråd.

Vad är en gemensamhetsanläggning?
En gemensamhetsanläggning är liksom en fastighet en rättslig enhet med en unik registerbeteckning i fastighetsregistret.    Äganderättsligt kopplas ägandet av en gemensamhetsanläggning till fastigheter, så kallade delägarfastigheter.    Delägarfastigheterna utgör tillsammans en anläggningssamfällighet.  Delägarfastigheternas rättigheter och skyldigheter ankommer på delägarfastigheternas ägare, delägarna.  Vanligtvis bildar delägarfastigheternas ägare en samfällighetsförening för att kunna bedriva förvaltningen på ett rationellt sätt.

 

Trasig vattemätare?
Läs texten ovan!