Stadgar

§ 1  Firma

Föreningens firma är Fjärilstigens samfällighetsförening

§ 2  Samfälligheter

Föreningen förvaltar Fjärilen GA:1-3

§ 3  Grunderna för förvaltningen

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bil­dandet bestämts om deras ändamål.

§ 4  Medlem

Medlem i föreningen är tomträttsinnehavare eller ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5  Styrelse, säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Salems kommun. Styrelsen skall bestå av 3 -5 ledamöter och 2 -3 suppleanter.

§ 6  Styrelse val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år.
Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7  Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om före­kommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet.

Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet och har då yttranderätt men inte rösträtt.

§ 8  Styrelse beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordina­rie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9  Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall:

  1. förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
  2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
  3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
  4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
  5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren, 
  6. för verksamhet/åtgärd av långsiktig karaktär, t.ex. omläggning av väg- och vattennät, skall styrelse till stämman lägga fram en tidsplan för arbetets utförande.
  7. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handha­vande av föreningens angelägenheter.

§ 10  Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11  Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 12  Underhålls- och förnyelsefond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 15 000 kronor för Fjärilen ga:1, 5 000 kronor för Fjärilen ga:2 samt 200 kronor för Fjärilen ga:3

§ 13  Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning.

§ 14  Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev som tillställes medlemmarna med post eller med bud. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 4 veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman och vilka ärenden som skall förekomma. Motioner och styrelsens förslag skall tillsammans med utförlig dokumentation i frågor som skall behandlas utsändas minst sex dagar i förväg.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom posten eller med bud.

§ 15  Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verk­samhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före föreningsstämma.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och tillställa dem medlemmarna enligt § 14.

§ 16  Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1  val av ordförande för stämman

2  val av sekreterare för stämman

3  val av två justeringsmän

4  styrelsens och revisorernas berättelser

5  ansvarsfrihet för styrelsen

6  framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7  ersättning till styrelsen och revisorerna

8  styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

9  val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

10 val av revisorer och suppleanter

11  fråga om val av valberedning

12  övriga frågor

13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.

§ 17  Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i gemensamhets­anlägg­ningar­na.

§ 18  Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvalt­ning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständig­heter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19  Flera verksamhets­grenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

§ 20  Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter tillställas medlemmarna genom post eller bud.

 

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan

 

Stadgarna fastställda 020527
Sofia Hedberg
Sammanträdesledare

 

Fjärilen är ett område med stora öppna ytor Fjärilen är ett område med stora öppna ytor