Påskkärringar 2018
Påskkärringar 2018
Ytterligare några kärringar på väg till Blåkulla 2018 Ytterligare några kärringar på väg till Blåkulla 2018
Och här var fyra kärringar till 2018 Och här var fyra kärringar till 2018
 

Fjärilstigen i Salem
är uppdelad på två olika samfälligheter. Fjärilstigens samfällighetsförening omfattar husen nummer 66-147 (LÄNK KARTA)
(Samfällighetsföreningen Sländan i Salem omfattar husen 1-65 samt 148-163). 

Är du nyfiken på...

 

...hur många som äger sin tomt?

Svaret är att 2023 var hälften av medlemmarna tomträttshavare, hälften har friköpta tomter.

 

...hur stora tomterna är?

Tomterna avstyckades 1971. Den största fick då en areal på 700 kvm och de minsta knappt 200.

...vilka bilar som är populärast?
2023 står det Volvo på var femte bil på området, följt av VW och Toyota.

 

...antal bilar resp P-platser?
Räknar man in garageplatser osv finns det 150 platser till 130 registrerade bilar. (Alltså måste garageplatserna användas - annars får alla bilar inte plats!)

Fjärilstigens samfällighetsförening omfattar alla som bor i de 82 hus som har adress Fjärilstigen 66-147. Husen byggdes omkring 1970. En ombildning från ekonomisk förening till samfällighetsförening gjordes 2002, då föreningen också fick nya stadgar.

     Tre gemensamhetsanläggningar, GA, förvaltas av föreningens styrelse. Varje fastighet har en andel i GA1. GA2 berör de 73 garagen, och GA3 innefattar sex carports.

     Styrelsen är ansvarig för förvaltningen av den gemensamma egendomen. Den omfattar det som ligger utanför den enskilda fastighetens tomtgräns. Men även om styrelsen är ansvarig för förvaltningen, är  alla medlemmars aktiva medverkan en förutsättning för att området ska förbli så trivsamt och välskött som det är i dag.

      Det som förvaltas gemensamt är förråd, garage, vägar, parkeringsplatser, lekplatser, grönytor, belysning för vägar och parkeringsplatser, ledningar för färsk- och dagvatten, kabel-TV och vattenmätarna inne i husen. 

     Föreningens styrelse består av sex personer, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförande väljs för två år i taget med möjlighet till omval. Ordinarie ledamot väljs på två år, suppleant på ett år. 
     Många medlemmar har varit ledamöter i styrelsen under flera omgångar, andra har snart chansen att få vara med och skapa ännu bättre trivsel i vår trevliga förening.

     Räkenskapsåret börjar 1 januari och slutar 31 december. Den årliga stämman hålls senast i april varje år.

     Vår- och höststädning

Särskilda arbetsgrupper är varje år ansvariga för vår- och höststädning. De kan också aktiveras om det är något som behöver göras dessemellan. 

     Valborgsmässoafton firar vi med majbrasa. Valborgmässoaktiviteterna anordnas av de medlemmar som känner att de vill ha aktiviteten kvar. Finns det inget intresse ställs valborgsfirande ställs det in. 2014 beslutade årsmötet att ställa in firandet eftersom inga frivilliga anmälde sig. 2015 återupptog vi det igen till allas glädje.

I några hushåll fanns påskkärringar 2012
... likaså 2013 ... likaså 2013
...för att inte tala om 2015!
...för att inte tala om 2015!