Fråga om färg: Man talar om att våra byggnader är målade i "fjärilsbrunt". Hur hittar jag rätt nyans?
Svar: Enligt uppgift är det Alcros täcklasyr Fasad 403 mörkbrun eller lavabrun. Täcklasyr Fasad har ersatt produkten Fromt och enligt Alcro kan den gamla Front övermålas med Fasad. Men kolla för säkerhets skull innan du köper. (Kom ihåg att vi har rabatt på färg på Målarboden Colorama i Södertälje och alla Flüggerbutiker.)

Fråga från medlem: Hur långt har ni kommit med fiberprojektet? Kan jag teckna bredbandsavtal med Com Hem?
Svar:
 Fibern fungerar och var och en kan teckna avtal med valfri leverantör. Den som vill kan fortsätta använda samma system som tidigare med Com Hems tre hål i väggen, eftersom avtalet med Com Hem via kopparkabel fortsätter, men med minskat TV-utbud och utan kostnad. Medlemmar väljer själva leverantör för att få tillgång till TV, telefon och bredband.

Fråga: Förbjudet att tvätta bilen hemma?
Svar: Det står inte uttryckligen i lagen att du inte får tvätta bilen hemma, men samtidigt får du inte släppa ut orenat avloppsvatten i naturen. I praktiken är det alltså förbjudet.
Källa: Villaägarna

 

Fråga: Hur är det? Äger jag mitt garage?
Svar: Ja du äger 1/73 av hela garagesamfälligheten GA2. Vilken garageplats som hör till ditt hus framgår av garagelistan här på hemsidan. Portarna som byttes ut 2012 tillhör föreningen. Men om du har automatisk portöppnare, äger du den själv.
Samfälligheten förvaltar garagen genom gemensamhetsanläggningen GA2, som har en egen budget. Det är via den årliga avsättningen, som delägarna beslutar om på årsmötet, som kostnaden för underhåll och reparationer finansieras.
Om akuta behov uppstår och det saknas medel i budget måste mer pengar skjutas till från de 73 delägarna, som har ett solidariskt ansvar för skötsel och underhåll av garagen.

Fråga: Hur väljs styrelsen?
Svar: Styrelseledamöter väljs på föreningsstämman. Av stadgarna framgår att ordförandeposten ska väljas direkt på stämman, medan de övriga posterna tillsätts på det konstituerande styrelsemötet, vanligtvis direkt efter stämman. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst åtta personer, 3-5 ledamöter och 2-3 suppleanter.
Fråga: Kan en styrelseledamot avgå och vad händer då?
Svar: En styrelseledamot kan avgå när som helst. En suppleant brukar då träda in under resten av mandatperioden. Det går även att vänta till nästa ordinarie stämma med valet.
Fråga: Måste man vara medlem i föreningen för att sitta i styrelsen? 
Svar:
Nej.
Fråga: Kan styrelsen göra sig av med en styrelseledamot som de är missnöjda med?
Svar: Nej. Det kan bara föreningsstämman göra. 
Fråga: Får medlemmarna lägga sig i styrelsearbetet?
Svar: Medlemmarna i samfälligheten ska låta styrelsen arbeta ifred och har inte rätt att ta del av protokoll från styrelsemöten. Enskilda medlemmar kan inte heller ge uppdrag till styrelsen. Om medlemmarna är missnöjda med styrelsens arbete ska de avsätta styrelsen på en stämma.
Fråga: Vems är ansvaret om stämman beslutar något mot lagen, och styrelsen sedan följer beslutet?
Svar: Styrelsen kan inte skylla på stämman om de utfört något som strider mot lagen eller stadgarna. En styrelseledamot ska vägra att genomföra ett sådant stämmobeslut. Som styrelse-ledamot kan man alltid reservera sig mot ett beslut man inte vill stå för och kan då undgå ansvar.
Ordföranden har ansvar för att styrelsen får tillräckligt med underlag för att kunna fatta beslut i en fråga. Men det är ledamotens eget ansvar att avgöra om informationen är tillräcklig för att kunna fatta beslut. Om man inte reserverat sig mot beslutet kan man inte skylla ifrån sig i efterhand. Det är inte heller så att ansvaret blir mindre för att man får lite eller inget betalt för att sitta i styrelsen. 

Informationen saxad från Villaägarnas hemsida, 17 december 2018 https://www.villaagarna.se/samfalligheter/om-samfalligheter/nyheter/styrelsearbetet

Senast uppdaterad 2021-01-23

Fråga: Varför får jag inte läsa styrelsens protokoll?
SvarStyrelseprotokollen är inte offentliga. Styrelseledamöterna och revisorn bör få varsin kopia, men därutöver har ingen rätt att se dem. Inte heller föreningens medlemmar. Det råder olika mening om huruvida föreningsstämman kan besluta att styrelseprotokollen ska vara offentliga. Rekommendationen är dock att det är olämpligt eftersom diskussioner som redovisas i protokollet kan vara av känslig natur. Om protokollen offentliggörs finns risk att styrelsen blir mer restriktiv med sådan information, vilket också försvårar en meningsfull revision.
Informationen saxad från Villaägarnas hemsida, 28 april 2021

FärgFiber


 BiltvättGarage

Styrelsen

Styrelseprotokoll