Policy för körning och parkering
inom Fjärilstigens samfällighetsförening 

Antagen av årsmötet 2015
Alla boende och besökare, barn såväl som vuxna, ska vid varje tidpunkt kunna känna sig trygga att bo och vistas inom Fjärilstigens samfällighetsförenings område. 
   Policyn gäller samtliga gräs-, grus- och asfaltsytor tillhörande föreningen genom tomträtt. Den gäller också stora gräsmattan vid infarten som tillhör kommunen. 
   Avsikten med policyn - förutom att skapa trygghet, säkerhet och trivsel - är att minska slitage och därmed kostnaderna för underhåll.
   Parkering är förbjuden på alla platser utom i garage, under skärmtak och på markerade parkeringsplatser. 

Parkering inom området
Det finns 73 garage och 6 skärmtak avsedda för personbilar. Dessa ingår som en andel ägd av och knuten till resp registrerad fastighet. Förutom dessa finns 4 markerade P-platser tillhörande fastigheter som inte har garage eller skärmtak. En handikapplats finns inom området. Dessutom finns 68 markerade fria P-rutor.

 • Parkering får endast ske på särskilt anordnade platser.
 • Hantverkare skall, efter avlastning av material, parkera på markerade parkeringsplatser. Fastighetsägaren anvisar lämplig plats. Vid behov kan fastighetsägare kontakta ordförande som utfärdar särskilt skriftligt tillstånd.
 • Kontrollavgift utfärdas vid felaktig parkering. 
 • Avställd bil som tillhör fastighetsägare skall stå i garage.
 • Avställda bilar får ej parkeras på föreningens parkeringsplatser.
 • Stora bilar tillhörande fastighetsägare skall parkeras på därför avsedd plats inom föreningen. Bilar som parkeras på vändplaner, gräsytor eller andra ej anvisade ytor kommer att ”lappas” av särskilt utvalda kontrollanter. Kontrollavgiften kommer att motsvara den avgift som tillämpas i Salems kommun. Styrelsen kommer att driva in avgift som inte betalats. 
 • Bilar som ej flyttas på uppmaning inför snöröjning av parkeringarna påförs kontrollavgift. 

Garage och skärmtak

 • l första hand skall garage och skärmtak användas för parkering.
 • Garage och skärmtak får inte användas för annat än parkering av personbil.
 • Om hushåll har fler än en bil skall denna parkeras på en av de fria markerade P-platserna.
 • Av säkerhetsskäl får garagen endast utnyttjas för bilar och biltillbehör t.ex. däck. Garagen får inte användas som förråd, särskilt inte för brännbart material. Garage eller förråd innehållande gasflaska skall skyltas. 

Körning på området
Föreningens område är klassat som gårdsgata. 
För gårdsgata gäller enligt trafikförordningen: 

 • Fordon får inte köras fortare än gångfart, max 5 km/tim. 
 • Bilförare har väjnings-plikt mot gående.
 • Det är tillåtet att köra fram till fastigheterna för att lasta på eller av i högst 10 minuter.
 • Uppsikt skall hållas så att annat fordon inte hindras.
 • Körning på gårds-gata för att lämna eller hämta rörelsehindrad person är tillåten. 
 • Körning på gårds-gata för att lämna förskolebarn får ske undantagsvis och då barnet inte kan gå själv eller köras i vagn till daghem.