Klicka på bilden för förstoring! Klicka på bilden för förstoring!


 

Garage och carportar
På området finns 73 garageplatser fördelade på fem byggnader, B, C, D, E och F-G. Garageplatserna utgör tillsammans gemensamhetsanläggning GA2. Garagelängorna är märkta med en bokstav och varje garageport är märkt med samma bokstav följt av ett nummer. Utifrån denna märkning kan du se i billistan till vilket hushåll varje garageplats hör. 
I A-längan finns sex platser under skärmtak. De utgör tillsammans GA3. 
En lista på samordnare för de olika byggnaderna finns under fliken Om oss.

Kör in bilen i garaget. Våra P-platser räcker annars inte till. Kör in bilen i garaget. Våra P-platser räcker annars inte till.

Försäkring

Byggnaderna är försäkrade genom samfälligheten. Men allt innehåll i garaget, inklusive eventuell portöppnare, ska försäkras av fastighetsägaren som nyttjar garaget. Samfälligheten är inte ersättningsskyldig för skada som uppkommit till exempel genom brand eller åverkan och inte heller för stöld av fordon, tillbehör eller reservdelar, såvida skadan inte vållats av styrelsen eller av styrelsen inhyrd person.

Tänk på...

att inte använda garagen som förråd och att inte förvara föremål på garagegångarna. Där garage och förråd är ihopbyggda kan däck förvaras utanför förrådet. Lås gärna med kätting eftersom stölder förekommer. Enligt brandförsvaret är det inte tillåtet att förvara lösa behållare med bensin och gasol i garagen. Kom ihåg att låsa garageporten.

Garage-el (inklusive carport och P-platser)

All elutrustning nedströms eluttaget är fastighetsägarens ansvar.

Inga förändringar får göras i den fasta elektriska installationen i garagen utan styrelsens medgivande. Eluttaget får bara användas för anslutning av motor- och kupévärmare, portöppnare och garagenyttjarens egna handverktyg.

Styrelsen läser av mätarna för garage-el och fakturerar varje enskild husägare.

Uthyrning och försäljning

Garageplats ska besiktigas av styrelsen innan fastighetsägare flyttar.

Överlåtelse av garage eller uthyrning i andra hand kräver styrelsens medgivande. Detta gäller också om man vill bygga in sin garageplats.

Besiktning av garage och förråd

Varje höst ska varje garage- och förrådslänga besiktigas för att vi ska kunna upprätthålla underhållsplanen och hålla gemensamma kostnader nere. 

   Varje innehavare av garageplats ska besiktiga garageportens funktion, minst höst och vår. Portarna installerades i juni 2012 (några portar har bytts ut senare efter att de körts på).
   Smutsiga portar ska tvättas, och påkörda portar och stolpar repareras och målas. Föreningen håller med färg och material till stolparna.

   En skriftlig rapport över allmän status, skador och förslag på förbättringsåtgärder lämnas efter vår- och höststädning till styrelsen. Varje underhållsgrupp gör en noggrann specifikation som ska godkännas av styrelsen.