Förråd 
Alla medlemmar har ett eget förråd som förvaltas av samfälligheten. I de flesta fall har varje fastighet kvar samma förråd som man haft sedan den första inflyttningen 1970. I några fall har fastighetsägare bytt förråd med varandra, vilket kan förklara konstigheter i numreringen. 
   Varje innehavare av förråd skall se till att det är i gott skick och låst med bra lås. Anmäl skador eller inbrott till styrelsen så att förrådet kan repareras i god tid innan det börjar förfalla. Föreningen betalar material för reparation och målning men inte för skador som uppenbart orsakats av innehavaren.
   Vid uppenbar vanvård av förrådet och efter påtalad skyldighet att åtgärda kan föreningen kräva skadestånd från innehavaren.

Försäkring
Förrådsbyggnaden (ditt förråd) är försäkrat genom samfälligheten. Men allt innehåll ska försäkras av dig som nyttjar förrådet. Samfälligheten är inte ersättningsskyldig för skada som uppkommit till exempel genom brand, åverkan eller stöld.


Föreningsförråd
Föreningen har ett eget förråd där det finns stegar, skottkärra, gräsklippare och annat som kan användas vid skötsel av vår gemensamma egendom. Nyckel till förrådet finns hos alla medlemmar i styrelsen.

Underhållsansvariga för garage, carports och förråd utses av stämman. En lista på underhållsansvariga finns under fliken arbetsgrupper

 

Förråds- och garage-el 

All elutrustning nedströms eluttaget är fastighetsägarens ansvar.

Inga förändringar får göras i den fasta elektriska installationen i garage eller förråd utan styrelsens medgivande och då bara via el-behörg person. Eluttaget i garaget får bara användas för anslutning av motor- och kupévärmare, portöppnare och garagenyttjarens egna handverktyg.

Styrelsen läser av mätarna för förråds- och garage-el och fakturerar varje enskild husägare en gång per år.
Ytterbelysning betalas via föreningsavgiften.

 

Uthyrning och försäljning

Förråd ska besiktigas av styrelsen innan fastighetsägare flyttar.

Byte av förråd eller uthyrning i andra hand kräver styrelsens medgivande. 

 

Besiktning av förråd

Varje höst ska varje garage- och förrådslänga besiktigas för att vi ska kunna upprätthålla underhållsplanen och hålla gemensamma kostnader nere.

En skriftlig rapport över allmän status, skador och förslag på förbättringsåtgärder lämnas efter vår- och höststädning till styrelsen. Varje underhållsgrupp gör en noggrann specifikation som ska godkännas av styrelsen. Därefter skriver styrelsen en rekvisition som kan lämnas till överenskommen leverantör.