Undrar du över något? Använd kontaktformuläret! Undrar du över något? Använd kontaktformuläret!

 

Vem ansvarar för vad?

Vad samfällighetsföreningen har ansvar för står att läsa framför allt på de första sidorna - om föreningen.

Det finns utöver detta ett antal områden som berör oss medlemmar, men som föreningens styrelse inte har ansvar för. Det gäller till exempel avgifter för sophämtning och passerkort till återvinningscentral, brandväggar mellan husen, radonmätning och -sanering i bostaden och sotning. Här nedan finns lite information och adresser.

 

Saknar du information på hemsidan? Använd gärna kontaktformuläret på startsidan och tipsa oss om vad som fattas.

Saxat ut Villaägarnas information om samfälligheter i oktober 2013:

Fråga: Om min fastighet ingår i en samfällighet som omfattar vatten och avlopp är jag då skyldig att acceptera ett stämmobeslut som rör investering för renovering av anläggningen? Om jag inte vill vara med hur gör jag då?

Svar: Alla fastigheter i en samfällighetsförening är medlemmar och tilldelade ett andelstal som styr betalningen. Om föreningen äger VA-anläggningen ska dels löpande underhåll göras, dels reparationer eller förnyelse. För detta ska finnas en underhållsfond. Hur mycket som betalas till denna fond beslutas vid varje årsstämma. Om föreningen inte avsatt tillräckligt för underhåll kan man ibland tvingas ta lån för att täcka dessa utgifter. Alla medlemmar har samma ansvar för att vara med och betala. En enskild fastighetsägare kan därför inte stå utanför kostnaden för underhåll av en gemensamhetsanläggning.

Eldning och sotning 

På Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida finns en hel del nyttig information om eldning. Där står också om sotning och brandskyddskontroll.
För oss som bor i en av Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner är det brandförsvaret som ansvarar för att sotningen utförs. Många bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning förebygger dessa bränder. 

Tala med ditt kontaktombud ifall du vill slå dig ihop med grannarna om ett sotarbesök.

Radon
Du kan läsa om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Radonhalten i bostäder ska enligt Socialstyrelsen inte överstiga 200 BequerelBoverket informerar om bidrag den kan få som har en radonhalt på över 200 Bq/m3. Bidraget är 50% av kostnaden för åtgärder, max 15 000 SEK.

Är du passiv eller aktiv rökare är det särskilt viktigt att ta reda på radonhalterna i huset och göra något åt alltför höga värden. Det är på vinterhalvåret man mäter, under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Det är enkelt att mäta radon.

På Strålsäkerhetens hemsida påpekar man att det tyvärr är vanligt att fel åtgärder väljs eller att de är fel utförda. Därför är det viktigt att du får en bra konsult eller entreprenör som hjälper dig. Det är också viktigt att du mäter radonhalten igen, efter det att du sanerat ditt hus.

Brandväggar
På vårt område finns brandväggar mellan vissa bostäder och inte mellan andra.

Brandväggens uppgift är enligt Boverket att begränsa en brand utan räddningstjänstens ingripande. Väggen ska ha sådan stabilitet och bärförmåga att byggnader på endera sidan kan störta samman utan att brandväggens egenskaper avsevärt försämras.

Väggen ska tåla sannolik mekanisk påverkan vid brand och utformas så att den enkelt kan lokaliseras av räddningstjänsten.

Tala med ditt kontaktombud eller med dina grannar direkt, om ni vill gå vidare i frågan om brandväggar mellan era bostäder.